KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DULANEGO I ZAWODOWEGO W POZNANIU


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej „RODO” informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowane przez Dyrektora. Siedziba: ul. Piekary 17, 61-823 Poznań.

 

 1. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu możliwy jest pod tel. (61) 22 55 080 lub adresem e-mail: iod@cwrkdiz.poznan.pl lub listownie na adres ul. Piekary 17, 61-823 Poznań.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie korzystania z przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych.

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:

 1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań z zakresu działalności samorządu województwa określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit c oraz lit. e RODO);

 2. przetwarzanie może być niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. mogą wystąpić przypadki w których wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67). Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych;

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. usunięcia swoich danych osobowych;

 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 5. przenoszenia swoich danych osobowych;

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody:

  1. w sytuacjach gdy, do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody;

  2. wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 1. ustawowym do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y,

 2. umownym,

 3. warunkiem zawarcia umowy,

  1. w przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwe zrealizowanie zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa;

  2. w przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwe wykonanie takiej umowy;

  3. w przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwe zawarcie takiej umowy.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt