Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

 1. pl
 2. en
 3. de

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

 Strona główna

REGULAMIN GRY TARGOWEJ

„Paszport Zawodowca” 1-2 marca 2019r.

#100Zawodów

&

#bezpieczeństwo

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Gra targowa „Paszport zawodowca” (zwana dalej „Grą”) organizowana jest przez Organizatora- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Piekary 17, zwane dalej „Organizatorem”.

 2. Gra rozgrywana jest w dniach 1-2 marca 2019r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas trwania Targów Edukacyjnych- Kierunek Bezpieczeństwo.

 3. Fundatorem upominków w Grze jest Organizator.

 4. W Grze mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, zwani dalej „Uczestnikami”.

 5. Uczestnicy powinni być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

 6. Udział w Grze jest bezpłatny.

 

§ 2 Zasady Gry

 1. Gra zostanie przeprowadzona w dniach 1-2 marca 2019r. w czasie trwania Targów Edukacyjnych- Kierunek Bezpieczeństwo na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 2. Udział w Grze możliwy jest poprzez odebranie planszy przeznaczonej do zbierania naklejek na stoisku Organizatora.

 3. Każda plansza do zbierania naklejek zawierać będzie dwa obszary: #bezpieczeństwo-miejsce na naklejki (3 pola) oraz #100 Zawodów- miejsce na naklejki (5 pól).

 4. Zadaniem Uczestników Gry jest odwiedzenie wybranych stoisk: Państwowej Straży Pożarnej, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, szkół branżowych i techników (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) biorących udział w Grze. Następnie rozwiązanie tam zadań oraz zebranie naklejek. Za każde prawidłowo wykonane zadanie będzie przyznawana naklejka.

 5. Na jednym stoisku biorącym udział w Grze można uzyskać tylko jedną naklejkę związaną z tematyką bezpieczeństwa lub jedną naklejkę związaną z tematyką zawodową.

 

§ 3 Upominki

 1. Uczestnicy, którzy w dniu 1 marca 2019 r. zbiorą komplet 8 naklejek (3 związanych z tematyką #bezpieczeństwo oraz 5 związanych z zadaniami #100Zawodów) oraz złożą wypełnioną planszę na stoisku Organizatora, upoważnieni są do odebrania upominków specjalnych lub zestawu gadżetów przygotowanych przez Organizatora.

 1. Upominki specjalne wraz z dyplomem dla pierwszych 25 osób wręczone zostaną osobiście przez panią Marzenę Wodzińską Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

 2. Informacja o miejscu i dokładnym czasie wręczenia upominków specjalnych będzie dostępna na stoisku Organizatora.

 3. Organizator nie przewiduje możliwości odbioru upominków specjalnych w innym terminie ani wysłania ich pocztą. Nieodebranie upominków specjalnych w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatora skutkować będzie ich utratą.

 1. Identyczne reguły Gry będą obowiązywać w dniu 2 marca 2019r.

 2. Udział w Grze ograniczony jest liczbą plansz do zbierania naklejek. Łącznie przygotowanych zostanie 100 szt. plansz (po 50 na każdy dzień) na potrzeby Gry (1-2 marca 2019r).

 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Gry niniejszego regulaminu, złamania zasad „fair play”, utrudniania gry innym graczom, w dowolnym momencie Gry, Organizator ma prawo odebrania Uczestnikowi planszy do zbierania naklejek i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

  1. Uczestnik podejmując udział w grze wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz na przetwarzanie przez Organizatora wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r. poz. 1000).

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dołączony zostanie do planszy umożliwiającej Grę, a także znajdować się będzie na stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (www.cwrkdiz.poznan.pl/targiedukacyjne), na stoiskach: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, Państwowej Straży Pożarnej, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz na stoiskach wybranych szkół branżowych i techników (Załącznik nr 1).

 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie do dnia rozpoczęcia Targów Edukacyjnych- Kierunek Bezpieczeństwo (1 marca 2019r).

 

Załącznik nr 1

Lista Partnerów biorących udział w Grze:

 1. Państwowa Straż Pożarna.

 2. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza.

 3. Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 4. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.       

 5. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu.

 6. Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. 

 7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu.

 8. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

 

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt