Warsztat dla Doradców Zawodowych ze szkół podstawowych

i ponadpodstawowych (szkoły branżowe i technika)

 

Metoda dramy w doradztwie zawodowym.

Celem warsztatu jest wprowadzenie doradców szkolnych do wykorzystania metody dramy stosowanej (ang. applied drama) w pracy warsztatowej w obszarach takich jak: rozwój odpowiedzialności zawodowej młodzieży, trafne podejmowanie decyzji (np. co do kierunku dalszej nauki), pomoc w określeniu potrzeb, predyspozycji, talentów, wartości oraz przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach nowych, trudnych związanych z wyborem drogi życiowej i pracą.

Dlaczego drama?

W dramie jest 100% zaangażowania. Uczestnicy, dzięki grom, ćwiczeniom, odkrywaniu historii, możliwości kreowania postaci i wchodzenia w role są tu i teraz, mają wiele przeżyć, inspiracji i ciekawe spostrzeżenia. Wykorzystanie metody dramy oraz odpowiednie omawianie ćwiczeń i ich łączenie z wiedzą, jaką przekazuje osoba prowadząca, podnosi jakość pracy warsztatowej i satysfakcję wszystkich zaangażowanych stron.

Program warsztatu

1. Ćwiczenia i gry wykorzystujące ruch, pobudzające do przeżyć i refleksji, wprowadzające do pracy metodą dramy i pracy nad tematami związanymi z wyborem drogi zawodowej.

2. Ćwiczenia bazujące na mechanizmie projekcji i płaszczu roli – doświadczenie na sobie i omówienie jak z zaangażowaniem całej grupy i bezpiecznie pracować nad tematami związanymi z decyzjami zawodowymi.

3. Przerwa kawowa

4. Nazwanie i krótkie omówienie narzędzi wykorzystanych podczas warsztatu.

5. Wymiana doświadczeń i odpowiedzi na pytania:

 • Jak używać dramy, by ominąć opór i by edukacja była skuteczna?

 • Czym drama różni się od teatru i psychodramy?

 • Jak dalej rozwijać wiedzę o dramie i umiejętności jej wykorzystania?

 • Inne pytania istotne dla osób uczestniczących

6. Podsumowanie, wręczenie zaświadczeń.

Korzyści z udziału 

Dzięki udziałowi w ćwiczeniach i improwizacjach poruszających ciało, emocje i otwierających pole do refleksji oraz dzięki dyskusji o dramie uczestnicy zyskają szereg inspiracji do swojej codziennej pracy. Odkryją jaki drama niesie ze sobą potencjał (m.in. atrakcyjność, bezpieczeństwo) i jakie są podstawowe zasady pracy dramą. Poznają kilka ćwiczeń i gier oraz dowiedzą się jak dalej rozwijać wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

 

Termin warsztatu:

13 marzec 2019 r.- środa

w godzinach od 11:00 do 15:00

Koszt uczestnictwa:

Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

 

Preferowany jest wygodny strój i obuwie.

W ramach warsztatu przewidziano przerwę kawową.

Miejsce szkolenia:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
ul. Działyńskich 4/5

(brak miejsc parkingowych na terenie szkoły)

Zgłoszenia udziału w warsztacie:

Poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy pod adresem:

www.cwrkdiz.poznan.pl/szkolenia

 

 

Prowadzenie:

Aleksandra Chodasz trenerka warsztatów psychoedukacyjnych rekomendowana przez PTP (certyfikat I stopnia) i STOP (certyfikat II stopnia), superwizorka dramy i facylitatorka. Ukończyła roczne studia z applied drama na Uniwersytecie w Exeter. Od 16 lat prowadzi warsztaty z wykorzystaniem dramy – w biznesie, społecznościach lokalnych, szkołach, samorządach i organizacjach pozarządowych. Buduje zespoły, wspiera w odkrywaniu potencjałów, rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, tworzy i prowadzi interaktywne spektakle, które pomagają zobaczyć wyzwania w nowym świetle i kolektywnie poszukiwać rozwiązań. Prowadzi debaty (w formule Open Space Technology i autorskiej, bazującej na dramie, pn. "Słowa to nie wszystko"). Od kilkunastu lat uczy dramy (www.ola.chodasz.pl) dzieląc się narzędziami, entuzjazmem i wspierając nauczycieli, doradców zawodowych, trenerów i coachów w jej wykorzystaniu. Ćwiczenia i refleksje związane z dramą i pracą z grupami zamieszcza na: www.facebook.com/trenerdramy

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt  mailowo na adres szkolenia@cwrkdiz.poznan.pl

 

Imię
Nazwisko
telefon
adres mailowy
miejsce pracy
Wyrażam zgodę
Formularz na stronie CWRKDiZ
Szkolenie w dniu 13.03.2019
Wyślij zgłoszenie
Wyślij zgłoszenie
Dziękujemy-zgłoszenie zostało przyjęte na listę rezerwową!
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowane przez Dyrektora. Siedziba: ul. Piekary 17, 61-823 Poznań.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Piekary 17, 61-823 Poznań lub przez e-mail: iod@cwrkdiz.poznan.pl

Dane osobowe uzyskane przez Administratora będą przetwarzane w celu:

 • zapisu uczestnika na szkolenie/warsztat, inną formę edukacyjną;

 • wystawienia uczestnikowi zaświadczenia ukończenia szkolenia/warsztatu, innej formy edukacyjnej;

 • sporządzenia listy obecności na szkoleniu/warsztatach, innej formie edukacyjnej.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na udostępnienie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.

 

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia szkolenia/warsztatu, innej formy edukacyjnej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Może Pani/Pan złożyć do Administratora wniosek  dotyczący danych osobowych dotyczący:

 • sprostowania / poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO);

 • usunięcia danych (art. 17 RODO);

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymania operacji na danych osobowych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);

 • dostępu do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Administratora danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);

 • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych.  

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w procesie rekrutacyjnym na szkolenie/warsztat, inną formę edukacyjną nie jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych w formularzu będzie skutkowało niemożnością przyjęcia wniosku i uczestnictwa w szkoleniu/warsztatach, innej formie edukacyjnej. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Informujemy, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu w zakresie danych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Czytaj klauzulę informacyjną

Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

 1. pl
 2. en
 3. de

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

 Strona główna

Przyjmowanie zgłoszeń

zostało zakończone

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt