PROJEKT „Badanie predyspozycji zawodowych uczniów testem obrazkowym M. Achtnicha”

 

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu zaprasza Państwa Szkołę do udziału w projekcie badania predyspozycji zawodowych uczniów testem obrazkowym M. Achtnicha.

 

Głównym celem projektu jest uzyskanie wiedzy o skłonnościach zawodowych uczniów dokonujących wyboru szkoły ponadpodstawowej (szkoły ponadgimnazjalnej) na terenie miasta Poznania i powiatów : poznańskiego, gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, średzkiego, śremskiego, grodziskiego, wolsztyńskiego, nowotomyskiego, międzychodzkiego, szamotulskiego i obornickiego, zwanego dalej obszarem działań CWRKDiZ w  Poznaniu.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

 

Zapraszam do udziału w projekcie

dr inż. Mariusz S. Kubiak

Dyrektor

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

ul. Piekary 17, piętro XI, 61-823 Poznań

tel. 61 22 55 080

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Badanie predyspozycji zawodowych uczniów testem obrazkowym M. Achtnicha”

Streszczenie projektu

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez CWRKDiZ w Poznaniu
Prosimy o dokonanie zgłoszenia Szkoły poprzez podanie DOKŁADNYCH danych. Na podstawie przekazanych informacji zostanie dla Państwa przygotowana dokumentacja dotycząca projektu i zaświadczenie o udziale w projekcie.
Kod pocztowy i miejsowość *
Ulica i numer budynku *
Wybierz powiat
Organ prowadzący dla Szkoły (proszę podać dokładną nazwę i miejscowość np. Urząd Gminy w..)
Dyrektor Szkoły
Osoba kontaktowa ws. projektu
Numer telefonu do osoby kontaktowej
Adres e-mail osoby kontaktowej
Ilość uczniów zgłaszanych do projektu - klasa 8 szkoły podstawowej
Ilość uczniów zgłaszanych do projektu - klasa 3 gimnazjum
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
          Wyślij          
          Wyślij          
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin projektu

 

 

Badanie skierowane jest do grupy 2.000 uczniów szkół podstawowych (7 i 8 klasa) i gimnazjów (3 klasa) z terenu miasta Poznania i powiatów : poznańskiego, gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, średzkiego, śremskiego, grodziskiego, wolsztyńskiego, nowotomyskiego, międzychodzkiego, szamotulskiego i obornickiego,.
Badanie obędzie się on-line za pomocą nowoczesnego narzędzia diagnostycznego – testu obrazkowego Achtnicha. Nadzór merytoryczny nad projektem prowadzić będzie dr Henryk Jarosiewicz (Kapitał Kariery Sp. z o.o. Wrocław) oraz certyfikowani pracownicy CWRKDiZ w Poznaniu.
Więcej o metodzie na stronie >>>
http://kapitalkariery.pl/index.php/podstawowe-informacje
Każdy z uczniów biorących udział w projekcie otrzyma unikalny link do wypełnienia testu on-line.
Po wykonaniu indywidualnej diagnozy uczestnik projektu otrzyma indywidualny raport z mapą kompetencji. Udział uczniów w projekcie przyczyni się do podniesienia trafności decyzji zawodowych młodzieży.
Na podstawie wszystkich zebranych danych zostanie dodatkowo sporządzona analiza i raport dający obraz predyspozycji i kompetencji uczniów w powiatach. Raport ten również wskaże z jakim predyspozycjami i kompetencjami młodzi ludzie wchodzą dziś na rynek pracy. Materiał będzie także służył szkołom ponadpodstawowym oraz pracodawcom.
W ramach realizacji projektu swoje kompetencje poszerzą również osoby bezpośrednio zaangażowane w projekt (doradcy zawodowi, pedagodzy, wychowawcy), dla których przygotowaliśmy szkolenie z wyżej ww. metodologii.
Inicjatywa zakończy się uroczystą konferencją podsumowującą efekty projektu, na którą zostaną zaproszeni dyrektorzy szkół, zaangażowani koordynatorzy projektu, nauczyciele i uczniowie biorący w nim udział.

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:

listopad 2018 - rekrutacja szkół, podpisanie porozumień o współpracy
grudzień 2018 - szkolenie metodyczne dla koordynatorów, udostępnienie uczniom linków do badania
grudzień 2018 / styczeń 2019 - wykonanie badania przez uczniów drogą on-line
styczeń 2019 / luty 2019 - przygotowanie raportu z badania
koniec lutego 2019 - podsumowanie projektu i uroczysta konferencja

 

CELE I KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU:
Cele i korzyści dla uczniów:

♦ podniesienie trafności decyzji edukacyjnych i zawodowych

poznanie swoich skłonności zawodowych
lepsze wykorzystanie własnych zasobów
podniesienie samowiedzy
ukształtowanie tożsamości osobowej w aspekcie zawodowym: z tego, kim jestem wynika to, co mogę dobrze w życiu robić


Cele i korzyści dla rodziców:
zrozumienie własnych dzieci
możliwość współpracy ze szkołą w pomocy młodzieży w karierze zawodowej
Cele i korzyści dla szkół

lepsze perspektywy dla absolwentów

♦ optymalizacja kariery - przez pomoc w wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia
 

Zamknij opis

Zamknij opis

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Piekary 17 w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu „Badanie predyspozycji zawodowych uczniów testem obrazkowym Achtnicha” oraz na udostępnienie i przetwarzanie tych danych w niniejszym formularzu on-line. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu informuje, że udostępnienie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
Czy jest możliwość cofnięcia zgody?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości administratora lub inspektora ochrony danych.

X

 

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
z siedzibą :  61-823 Poznań , ul. Piekary 17,piętro XI.

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu (np. nawiązania kontaktu, opracowania projektu/oferty, realizacji wspólnych przedsięwzięć) oraz zachowania relacji biznesowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Czy jest możliwość cofnięcia zgody?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Cofnięcie zgody jest możliwe na każdym etapie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości administratora lub inspektora ochrony danych.


Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?
Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, jak również nie są one wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego profilowania.

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?
Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?
Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.


Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz partnerzy wspomagający administratora w jego działalności.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak skontaktować się z inspektorem danych osobowych?
Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 61 22 55 080 lub e-mailowo pod adresem:
iod@cwrkdiz.poznan.pl

Zamknij

X

REGULAMIN PROJEKTU

„Badanie predyspozycji zawodowych uczniów testem obrazkowym Achtnicha”

 

1.Organizatorem i realizatorem akcji „Badanie predyspozycji zawodowych testem obrazkowym M.Achtnicha"  jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, zwany dalej „Organizatorem”.

2.Projekt „Badanie predyspozycji zawodowych testem obrazkowych M. Achtnicha” adresowany jest do uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjum z terenu miasta Poznania i powiatów : poznańskiego, gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, średzkiego, śremskiego, grodziskiego, wolsztyńskiego, nowotomyskiego, międzychodzkiego, szamotulskiego i obornickiego, zwanego dalej obszarem działań CWRKDiZ w Poznaniu.

3.Badaniem zostanie objętych łącznie 2000 uczniów.

4.Uczniowie po przeprowadzonym badaniu otrzymają wygenerowaną zindywidualizowaną opinię na adres e-mailowy podany przez nich na potrzeby realizacji projektu.

5.Dla szkoły zostanie przygotowany zbiorczy raport predyspozycji i kompetencji uczniów.

6.Celem przeprowadzenia analizy predyspozycji i skłonności zawodowych uczniów z obszaru działań CWRKDiZ w Poznaniu, badaniem zostaną objęci uczniowie w każdym z powiatów.

7.Nadzór merytoryczny nad badaniami prowadzi dr Henryk Jarosiewicz (Kapitał Kariery Sp. z o.o. Wrocław) przy wsparciu certyfikowanych pracowników Organizatora

8.Głównym celem projektu jest zdiagnozowanie skłonności i predyspozycji zawodowych uczniów dokonujących wyboru szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej)

9.Szczegółowy harmonogram projektu:

Lp.

Etap projektu / działanie

Termin realizacji

1

PRZYGOTOWANIE / Rekrutacja szkół do projektu

listopad 2018

2

PRZYGOTOWANIE / podpisanie porozumień o współpracy ze szkołami

listopad 2018

3

PRZYGOTOWANIE / szkolenie doradców zawodowych, pedagogów, wychowawców z zakresu podstawy metodologii i narzędzia

początek grudnia 2018

4

PRZYGOTOWANIE / dostarczenie przez szkoły listy uczniów z danymi

do 5 grudnia 2018

5

PRZYGOTOWANIE / Wygenerowanie dostępów uczniom do wykonania testu (wprowadzenie danych do systemu i wygenerowanie linków)

początek grudnia 2018

6

REALIZACJA / wykonanie testów przez uczniów (I tura)

do 21 grudnia 2018

7

REALIZACJA / wykonanie testów przez uczniów (II tura)

do 11 stycznia 2019

8

REALIZACJA / analiza wyników testów

styczeń 2019

9

REALIZACJA / opracowanie raportu zbiorczego

luty 2019

10

ZAKOŃCZENIE / podsumowanie projektu (konferencja)

luty 2019

 1. Rekrutacja szkół do projektu odbywa się poprzez zgłoszenia on-line pod linkiem: https://www.cwrkdiz.poznan.pl/projekt-achtnich-poznan.

 2. Po stronie każdej Szkoły konieczne jest wyznaczenie Koordynatora Projektu / osoby odpowiedzialnej za kontakt z Organizatorem

 3. O przyjęciu szkoły do projektu decyduje termin zgłoszenia. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania ilości miejsc przeznaczonych dla danego powiatu.

 4. Rekrutacja prowadzona i nadzorowana będzie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 • Dyrektor CWRKDiZ w Poznaniu

 • Dr Henryk Jarosiewicz (Kapitał Kariery Sp. z o.o. Wrocław)

 • Doradca Zawodowy CWRKDiZ w Poznaniu

 1. W ramach przystąpienia do projektu wszyscy uczestnicy zobowiązani są do terminowego wykonania zadań przewidzianych niniejszym regulaminem. Wykonanie badania przez ucznia wymaga odebrania zaproszenia na badanie (na własny adres e-mailowy), zalogowania się do systemu, wprowadzenia danych osobowych oraz wypełnienia testu i wywiadu.

 2. Szkoła może zgłosić do projektu wszystkich uczniów klas ósmych i trzecich klas gimnazjum lub tylko wybraną część uczniów.

 3. Udział w projekcie, przeprowadzenie badania oraz wydanie diagnozy są BEZPŁATNE dla uczniów oraz szkół i są finansowane ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zużycie i / lub uszkodzenia sprzętu szkolnego / lub prywatnego, materiałów i innych przedmiotów podczas wykonywania badania.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu ukończenia ww. zadań do dnia 15 marca 2019r.

 6. W kwestiach dotyczących przebiegu badania nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem a także w zakresie interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu głos rozstrzygający należy do Organizatora.

X

Zamknij regulamin

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt

Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

 1. pl
 2. en
 3. de

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

 Strona główna