Przycisk

 

Konferencje i szkolenia

Znajdź nas  na

Newsletter

  1. pl
  2. en
  3. de

 Aktualności

 Organizacja

Ogłoszenia

Konferencje i szkolenia

Analiza

Galeria

Kontakt

 Strona główna

        Istnieją również czynniki formalne oraz nieformalne, które mogą mieć wpływ na wybór zawodu przez potomstwo. Czynniki formalne to takie rzeczy jak miejsce zamieszkania rodziny, warunki finansowe, wykształcenie, wiek oraz kariera rodziców. Nieformalne natomiast to wyobrażenia rodziców na temat przyszłości swoich dzieci, proponowanie im zadań do zrealizowania, czy nawet określanie im celów.

 

         Sytuacją idealną byłoby, gdyby rodzice w pełni akceptowali wybory dziecka, wspierali je w podejmowaniu decyzji, podążali za jego zainteresowaniami i cechami jego osobowości. Niestety istnieje grupa rodziców, która ma tzw. ,,projekty” dotyczące przyszłości swoich dzieci. Niejednokrotnie namawiają swoje pociechy do wyboru określonej szkoły lub nawet podejmują za nie decyzje dotyczące kierunku dalszej nauki. Mogą się kierować przy tym własnymi aspiracjami, a nieraz własnymi niezrealizowanymi planami życiowymi, widząc w dziecku ich przyszłego realizatora. Dzieci albo przyswajają sobie te aspiracje rodziców, czyniąc je swoimi, albo pozostają pod ich presją i starają się z trudem od nich uwolnić.

 

         Tymczasem rodzice powinni współuczestniczyć w wyborze zawodu przez dziecko. Mogą prowadzić z nim rozmowy na temat jego zainteresowań, aspiracji i planów, a także zachęcać do zdobywania informacji z różnych źródeł. W przypadku różnicy zdań rodzice muszą rozważyć sprawę i kierować się dobrem dziecka. Należy bowiem pamiętać, że od świadomej postawy rodziców, ich przygotowania i otwartości, zależeć może zawodowa droga życiowa dziecka. Trafnie wybrany zawód daje satysfakcję, poczucie przydatności w pracy oraz perspektywę pełnej samorealizacji.

 

Opracowała :

Zofia Szydłowska

Psycholog Pracy

CWRKDiZ w Poznaniu

RODZICU MASZ WPŁYW NA WYBORY ZAWODOWE SWOJEGO DZIECKA 

     Rola rodziców oraz środowiska rodzinnego jest bardzo istotna w procesie kształtowania się świadomości zawodowej dziecka. Rodzice poprzez rozmowę, podejście do uczenia się, czy własne podejście do wykonywanej pracy mają wpływ na postawy i wartości, którymi ich dzieci będą kierować się przy wyborze szkoły, a później zawodu. Ważne jest zatem, aby rodzice stali się właściwymi doradcami zawodowymi.

 

   Oddziaływania opiekunów na dziecko mają charakter dwutorowy. Z jednej strony ich starania mogą być świadome, np. pomoc w wyborze szkoły, rozmowy na temat zainteresowań, czy decyzje w sprawie podejmowania przez dziecko dodatkowych zajęć. Z drugiej strony na młodą osobę również wpływ mają działania, których rodzice sobie nie uświadamiają, czyli na przykład wykonywany przez nich zawód, czy opowieści o tym, jak wygląda ich praca, narzekanie na swoją karierę.

   Aktualności

   Strona główna

Organizacja

   Ogłoszenia

   Konferencje i szkolenia

   Analiza

    Galeria

Kontakt